Blikfang Media

Forretningsvilkår

Gældende fra 1-1-2020

Pkt. 1) Generelt Disse forretningsvilkår gælder for alle tilbud og aftaler og for alle produkter og ydelser, der produceres, udføres eller leveres af Blikfang, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. I disse forretningsvilkår forstås: “Blikfang” som Blikfang Media IVS, CVR nr. 39661691 “Kunden” som den fysiske eller juridiske person, der har indgået en aftale med Blikfang om levering af produkter eller ydelser
Alle tilbud afgives og alle aftaler indgås i henhold til disse vilkår. Vilkårene udgør således en integreret del af ethvert tilbud, enhver aftale og enhver leverance fra Blikfang, uanset om dette fremgår eksplicit af tilbuddet eller aftalen.

Pkt. 2) Købsaftale og fortrydelse En købsaftale er indgået på det tidspunkt, hvor Blikfang accepterer kundens ordre eller på det tidspunkt, hvor kunden accepterer Blikfangs tilbud. Kunden er forpligtet til at oplyse præcise faktureringsoplysninger og straks give Blikfang besked, hvis der sker ændringer i disse oplysninger. En indgået aftale kan ikke fortrydes. Hvis Blikfangs levering af produkter eller ydelser i henhold til aftalen ønskes ophævet, ændret eller udsat skal Blikfang have skriftlig besked. I den udstrækning dette medfører ekstra omkostninger for Blikfang faktureres disse særskilt. Pkt. 3) Tilbud og priser Alle priser oplyses uden moms medmindre andet fremgår specifikt af ordren, tilbuddet eller aftalen. Ydelser, som Blikfang udfører på timebasis, opgøres pr. påbegyndt kvarte time. Timepriserne fremgår af Blikfangs hjemmeside og gælder, med mindre disse er fraveget i tilbuddet eller aftalen.

Pkt. 4) Godkendelse og levering Det er kundens ansvar at foretage den endelige godkendelse af Blikfangs oplæg, herunder korrekturlæse tekstindhold, inden produktet eller ydelsen bliver produceret eller på anden måde bliver gjort klar til endelig anvendelse. Blikfang leverer produktet eller ydelsen i henhold til den indgåede aftale, men kan udsætte leveringstiden, hvis det forsinkende forhold skyldes:
kundens handlinger eller undladelser
andre parters handlinger eller undladelser, som Blikfang ikke har haft indflydelse på andre pludselige og uforudsete omstændigheder, som Blikfang ikke har haft indflydelse på Blikfang skal i alle tilfælde og uden forsinkelse orientere kunden om de konkrete forhold og forsinkelsens forventede varighed. Blikfang skal ligeledes træffe alle rimelige foranstaltninger for at reducere forsinkelsen. Levering anses for sket, når
det færdigt produkt stilles fysisk til rådighed, afleveres, overdrages til transportør eller opstilles eller monteres iht. aftalen ydelsen er udført i overensstemmelse med aftalen

Hvis kunden vælger at tage produktet eller ydelsen i brug, foretage videre bearbejdning, distribution, offentliggørelse el. lign. uden at det er godkendt eller inden det er leveret i henhold til ovenstående, anses produktet eller ydelsen for godkendt og leveret på dette tidspunkt. Når produktet eller ydelsen er leveret skal betaling ske i henhold til  

pkt. 5) Betaling. Pkt. 5) Betaling Blikfang fremsender en faktura, når produktet eller ydelsen er leveret, medmindre andet fremgår af aftalen. Betalingsfristen er 8 dage efter fakturadatoen med mindre andet fremgår af fakturaen eller aftalen. Betaling skal foregå ved bankoverførsel i dansk valuta til den bankkonto, som er oplyst på fakturaen og på Blikfangs hjemmeside. Hvis betaling ikke foretages rettidigt opkræves renter fra forfaldsdagen med 8% rente p.a. indtil betaling sker. Ved forsinket betaling fremsender Blikfang op til 3 rykkerskrivelser og opkræver et gebyr på kr. 300,- ekskl. moms for hver rykkerskrivelse. Hvis betaling ikke sker rettidigt for en faktureret leverance er Blikfang berettiget til at opsige indgåede aftaler om andre opgaver eller stoppe og udsætte arbejdet med disse og først genoptage arbejdet, når alle forfaldne fakturaer er betalt. Blikfang er ikke ansvarlig for forsinkelser, omkostninger eller tab, der måtte følge af en sådan opsigelse eller udsættelse.

Pkt. 6) Underleverandører Blikfang er berettiget til helt eller delvist at lade en opgave udføre hos underleverandører.

Pkt. 7) Ophavsret og immaterielle rettigheder Alle rettigheder til produkter og ydelser, der udarbejdes eller leveres af Blikfang, herunder, men ikke begrænset til, fotos, illustrationer, grafik, tekst, lyd, ideer m.v., tilhører Blikfang. Produkterne og ydelserne er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Kopiering, anden anvendelse end tilsigtet i henhold til aftalen, salg, overdragelse eller distribution m.v. er derfor kun tilladt i det omfang, der er indgået specifik aftale herom med Blikfang.

Pkt. 8) Brugsret Kunden erhverver den fulde brugsret til de produkter og ydelser, der er leveret af Blikfang i henhold til den indgåede aftale om omfang og periode, så snart aftalen er honoreret fuldt ud af kunden. Kunden må ikke sælge eller overdrage brugsretten til hele eller dele af de leverede produkter eller ydelser uden skriftlig aftale med Blikfang. Brugsretten omfatter alene brug på eller i de medier, som aftalen omfatter. Blikfang forbeholder sig ret til at opkræve særskilt betaling, såfremt kunden ønsker at sælge eller overdrage brugsretten til tredjemand. Produkter og ydelser, der er leveret af Blikfang og som er beskyttet af ophavsret, må ikke modificeres eller bruges i andre sammenhænge eller på eller i andre medier, end det, der er tilsigtet i aftalen. Ønsker kunden andre rettighed over de leverede produkter og ydelser udover brugsretten, herunder rådighed over kildefiler, kræver dette særskilt skriftlig aftale og særskilt betaling.

Pkt. 9) Produkter og ydelser leveret af kunden Det er kundens ansvar at levere korrekte og nødvendige oplysninger, produkter og ydelser til brug for Blikfangs leverance, herunder – men ikke begrænset til – opgavebeskrivelse, fotos, illustrationer, grafik, tekst, lyd, ideer m.v. Det er ligeledes kundens ansvar at sikre, at de af kunden leverede oplysninger, produkter og ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder i forbindelse med Blikfangs brug og bearbejdning. Desuden er det kundens ansvar, at de af kunden leverede oplysninger, produkter og ydelser ikke er i strid med gældende lovgivning indenfor de områder, som det færdige produkt eller den færdige ydelse påtænkes anvendt.

Pkt. 10) Mangler og reklamationer Blikfang skal foretage fejlrettelse eller genlevering uden unødig forsinkelse og uden omkostninger for kunden, hvis produktet eller ydelsen afviger fra det godkendte oplæg. Produktet eller ydelsen betragtes først som leveret, når der er foretaget fejlrettelse eller genlevering. Dette gælder dog ikke fejl, mangler eller afvigelser, som kunden burde have rettet i forbindelse med kundens godkendelse af Blikfangs oplæg. Det samme gælder fejl, mangler og afvigelser, der kan henføres til et/en af kunden leveret produkt, materiale eller ydelse. Reklamationer skal ske skriftligt og inden 3 hverdage efter levering. I modsat fald bortfalder Blikfangs forpligtelse til fejlrettelse eller genlevering.

Pkt. 11) Ændringer af vilkår og priser Blikfang offentliggør gældende salgs- & leveringsbetingelser på sin hjemmeside (www.blikfangmedia.com). Ændringer træder i kraft 30 dage efter offentliggørelsen på Blikfangs hjemmeside og gælder fra dette tidspunkt for alle tilbud og aftaler, der indgås derefter. Ændring af Blikfangs priser træder i kraft 30 dage efter offentliggørelsen på Blikfangs hjemmeside og gælder fra dette tidspunkt for alle tilbud og aftaler, der indgås derefter.

Pkt. 12) Erstatningsansvar Blikfang er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler for ansvarspådragende forhold begået af Blikfang. Erstatningsansvaret er begrænset i henhold til nedenstående punkter:

  1. Erstatningsansvaret kan ikke overstige det beløb, som er eller ville være faktureret for den leverance, som giver anledning til erstatningskravet.
  2. Blikfang er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at leverancen ikke kan anvendes som forudsat, tab som følge af, at aftaler med tredjemand bortfalder eller misligholdes, tab som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes og lignende indirekte tab.
  3. Blikfang er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af det godkendte indhold af leverancen. I den udstrækning Blikfang har bidraget til tekst, grafik, illustrationer m.v. er det kundens ansvar at godkende dette inden anvendelse eller offentliggørelse.
  4. Blikfang er ikke erstatningsansvarlig for ansvarspådragende forhold, der kan henføres til leverancer fra en tredjepart.
  5. Blikfang er ikke erstatningsansvarlig for tab, der skyldes bortkomst af data, filer o.lign. efter at produktet eller ydelsen er leveret.

Pkt. 13) Force majeure Såfremt Blikfang ikke er i stand til at levere det aftalte produkt eller den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Blikfang kontrol, herunder krig, optøjer, brand, eksplosion, ulykke, oversvømmelse, sabotage, arbejdskonflikter, strejke, lockout, død eller sygdom, som berører nøglemedarbejdere, forsinkede, mangelfulde, beskadigede eller udeblevne leverancer fra underleverandører eller tredjemand (inkl. tele- , strøm- og netværksforsyninger), hel eller delvis beskadigelse af maskinel eller lignende omstændigheder, skal Blikfang være frigjort fra alle aftaler og forpligtelser, så længe en sådan situation består. Blikfang kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden lider, som følge af ovennævnte eller lignende situationer.

Pkt. 14) Personlige oplysninger Blikfang er dataansvarlig og behandler og opbevarer alene personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde aftalen og kommunikere med kunden. Hvis Blikfang anvender underleverandører kan Blikfang alene dele personlige oplysninger med disse i den udstrækning, det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Hvis Blikfang modtagerpersondata fra kunden behandles disse i overensstemmelse med aftalens formål. Kunden indestår for, at oplysningsforpligtelsen i henhold til persondataforordningen er overholdt. Personlige oplysninger opbevares så sikkert som muligt i Blikfangs kundesystem og benyttes ikke til andre formål end beskrevet. Kunden har til enhver tid ret til indsigt i, hvilke oplysninger Blikfang opbevarer og til at kræve data ændret eller slettet. Blikfang har udarbejdet en politik for, hvordan personlige oplysninger behandles og beskyttes i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger. Pkt. 15) Lovvalg, værneting og voldgift Enhver uenighed eller tvist vedrørende aftalen eller leverancen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. Enhver uenighed eller tvist vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder betingelsernes eksistens, gyldighed eller fortolkning, tvister opstået på baggrund af tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, aftaler eller fakturaer eller uenighed om aftalens opfyldelse skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler og praksis for voldgifter, som gælder på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen påbegyndes. Voldgiften skal foregå i København. Blikfang og kunden udpeger hver en voldgiftsdommer, som i fællesskab udpeger en opmand. Hvis voldgiftsdommerne ikke kan blive enige om at udpege en opmand udpeges denne i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler og praksis. Kan voldgiftsdommerne ikke blive enige om sagens afgørelse afgør opmanden sagen. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for Blikfang og kunden og kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne til voldgiftsdommerne og opmanden. Denne voldgiftsbestemmelse afskærer ikke Parterne fra at anmode domstolene om at iværksætte foreløbige eller sikrende retsmidler.